Tomáš Břicháček  právník a publicista                                                             

 

   Osobní stránky

  

 GlosyOdborné textyPublicistikaBeletrieSwingEsperantoRodopisKontakt

 

JUDr. PhDr. Tomáš Břicháček, Ph.D.

Praha / Nový Knín

 

Ne každý z nás může vykonati skutky nesmrtelné, ne každý může býti velikým myslitelem, anebo básníkem, učitelem národu nebo spisovatelem, neb žurnalistou, vůdcem válečným, anebo státníkem, ale každý může pracovati v oboru svém podle sil svých věrně a poctivě, každý může probouzeti spící a napomínati dřímavé ke skutkům národní povinnosti.

                                                                                                         František Ladislav Rieger 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

obálka publikace

A

A

NEJNOVĚJŠÍ TEXTY, AKTUALITY:

Co do demokracie nepatří (Blog iDNES.cz, 24. 1. 2023)

Bulteno č. 1/2023 – časopis pražských esperantistů (12. 1. 2023)

Bída opožděného antikomunismu (Blog iDNES.cz, 11. 1. 2023)

Ohlédnutí za texty roku 2022 (Blog iDNES.cz, 19. 12. 2022)

Důsledky evropské integrace pro demokracii (Blog iDNES.cz, 14. 12. 2022)

Konference o budoucnosti Evropy (Právo a bezpečnost č. 2/2022)

Nerovnovážné multipolární bezpečnostní prostředí (Právo a bezpečnost č. 2/2022, spoluautorství s Petrem Rožnákem)

Jednomyslnost není přežitek (Blog iDNES.cz, 6. 9. 2022)

Scholz s rukou na klice flašinetu (Blog iDNES.cz, 31. 8. 2022)

STĚŽEJNÍ TEXTY A ROZHOVORY:

Kniha Unie ve stínu brexitu (Institut V. Klause, Praha 2020)

Kniha Unie ve víru migrační krize (Institut V. Klause, Praha 2016)

Kniha Unie blízká i vzdálená (Institut V. Klause, Praha 2014)

Kniha Sebedestrukce Západu (Institut V. Klause, Praha 2020) – spoluautor

Kniha Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář (C.H.Beck, Praha 2014) – spoluautor

Román na pokračování Až dozrají kdoule

Budoucnost Evropy: návrat k osvědčenému, nebo zánik (Revue Politika č. 2/2011) 

Je vymezení pravomocí EU ohraničené, rozpoznatelné a dostatečně určité? (Právník č. 6/2010)

Hostem v pořadu Pražská kavárna (TV Praha, 2. 1. 2017)

Rozhovor „Převálcují nás, rozpustíme se. Rozjetý vlak EU.” (Parlamentní listy, 9. 6. 2020)

Moje články na blogu iDNES.cz:

O MNĚ:

Právník se specializací na právo Evropské unie a mezinárodní právo soukromé. Publicista věnující se dění na úrovni EU, obecným otázkám evropské integrace a příležitostně dalším tématům.


Vzdělání:

Právnická fakulta UK, Praha (20022007: Mgr. 2007, JUDr. 2009, Ph.D. 2012), obor Právo a právní věda   

Fakulta sociálních věd UK, Praha (20012007: Mgr. 2007, PhDr. 2009), obor Evropská studia

Université Sorbonne Nouvelle Paris III, Paříž (20052006), program Erasmus

Gymnázium Voděradská, Praha (19952001)


Mimopracovní aktivity:

Člen Českého esperantského svazu, předseda Klubu esperantistů v Praze a redaktor jeho časopisu Bulteno

Redaktor stránek CS Retro Music věnovaných české a slovenské taneční hudbě 30. a 40. let

Tvůrce kanálu Brichy2 na YouTube

HISTORIE KNÍNSKÝCH BŘICHÁČKŮ:

Pásl ovčák ovce (2012) – dokumentární film o původu rodu knínských Břicháčků – o staroknínském ovčáckém mistru Tomáši Břicháčkovi (178?–1829) a jeho ženě Anně Břicháčkové roz. Prachejlové (179?–1861), kteří se usídlili v Kníně koncem roku 1816 nebo začátkem roku 1817

Rozruch v Čtenářské besedě (2013) – dokumentární film o řezníku a hostinském Janu Břicháčkovi (1828–1899) a jeho ženě Anně Břicháčkové roz. Nevařilové (1829–1891), druhé generaci knínských Břicháčků v naší linii. Jan Břicháček byl významnou osobností politického, spolkového a kulturního života Nového Knína 19. století.

Z pamětí hostince „Na Kovárně“ (2014) – dokumentární film o řezníku a hostinském Janu Břicháčkovi (1858–1935) a jeho ženě Marii Břicháčkové roz. Maršovské (1863–1933), třetí generaci knínských Břicháčků v naší linii. Manželé Břicháčkovi provozovali řeznictví a hostinec „Na kovárně“ v Novém Kníně č.p. 96  

ODBORNÉ TEXTY (výběr):

Konference o budoucnosti Evropy, Právo a bezpečnost č. 2/2022

Nerovnovážné multipolární bezpečnostní prostředí, Právo a bezpečnost č. 2/2022 (spoluautorství s Petrem Rožňákem)

Vnitřní a vnější bezpečnost v diskusi o budoucnosti EU, Právo a bezpečnost č. 3/2018

Evropský pilíř sociálních práv, Právník č. 11/2018

Kniha EU a její reakce na migrační krizi, New Direction, Brusel 2018

Nový právní rámec pro přeshraniční insolvenci v EU, Právní rozhledy č. 22/2015

Kniha Bříza P., Břicháček T., Fišerová Z., Horák P., Ptáček L., Svoboda P.: Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. C.H.Beck, Praha 2014 – spoluautor

Doložka flexibility v pravomocích EU a její využívání po Lisabonské smlouvě, Právník č. 1/2014

Mechanizmy krajowe Republiki Czeskiej w odniesieniu do kształtowania i wdrażania wtórnego prawa UE, in: Krutílek O., Wołek A. (ed.): Nieodrobiona lekcja. Polityki publiczne w Czechach i Polsce, Ośrodek Myśli Politycznej, Krakov 2013  

Common European Sales Law jako „druhý režim" vnitrostátního práva, in Rozehnalová N., Kyselovská T. a kol: K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva soukromého, Masarykova univerzita, Brno 2013

K návrhu směrnice o zastoupení žen ve vedení obchodních společností, Obchodněprávní revue č. 5/2013

Změny v obecném režimu uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v civilních věcech v EU, Práv. rozhl. č. 5/2013.

Kolizní úprava spotřebitelských smluv v nařízení Řím I – aktuální otázky, Právní rozhledy č. 23-24/2012

Návrh volitelné unijní úpravy kupní smlouvy - Common European Sales Law, Právní fórum č. 12/2012

Horizontální liberalizace přeshraničního poskytování služeb v sekundárním právu EU, Právník č. 11/2012

Může členský stát EU zrušit letní čas? Jurisprudence č. 7-8/2012

Volný pohyb služeb z perspektivy příjemce, Právní rozhledy č. 15-16/2012

Jednotný patentový soud pro EU blízko realizace, Jurisprudence č. 6/2012.

The impact of EU law on the recodification of private law in the Czech Republic, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht č. 3/2012

Volný pohyb služeb a svoboda usazování v českém právu, Právní rozhledy č. 10/2012 (spoluautorství s Lucií Joskovou)

Zelená kniha o evropském smluvním právu a její reflexe v České republice, Právní fórum č. 10/2011

Notáři ve víru vnitřního trhu, Jurisprudence č. 6/2011

Why the "optional instrument" is not our option, in Kleineman J.: A Common Frame of Reference for European Contract Law, Stockholm Centre for Commercial Law, 2011

Myšlenka volitelné právní úpravy smluvních závazků na úrovni EU, Jurisprudence č. 8/2010

Je vymezení pravomocí EU ohraničené, rozpoznatelné a dostatečně určité?, Právník č. 6/2010

Návrh směrnice o právech spotřebitelů v kontextu agendy „Evropského smluvního práva“ in Tichý L., Večl T. (eds.): Vývoj evropského spotřebitelského práva, Centrum právní komparatistiky, Právnická fakulta UK, Praha 2009

Otazníky kolem Společného referenčního rámce pro evropské smluvní právo, Jurisprudence č. 5/2009

Princip subsidiarity v právní a politologické perspektivě, Politologický časopis č. 4/2008  (spoluautorství s Ondřejem Krutílkem)

Přístup Evropského soudního dvora k principu subsidiarity, Právník č. 2/2008

PŘEDNÁŠKY:

Konference o budoucnosti Evropy

Zelený úděl pro Evropu – online kurz

Demokratický deficit EU

Princip subsidiarity

Evropská unie blízká i vzdálená

Nástin reformy Evropské unie

Co vypovídá o EU její jazyk

Schengen a migrační krize

Evropský pilíř sociálních práv

PUBLICISTIKA (výběr):

>>> Články na blogu iDNES.cz

Kniha Unie ve stínu brexitu, Institut Václava Klause, Praha 2020

Sborník Svatý Václav a návrat k českému národnímu povědomí, Společnost pro Svatováclavská studia, Praha 2020 – spoluautor

Kniha Klaus V. a kol.: Sebedestrukce Západu, Institut Václava Klause, Praha 2020 – spoluautor

Istanbulské úmluvě se vyhněme obloukem – analytický komentář IVK,  27. 11. 2018

Istanbulská úmluva – otrávené jablko, Newsletter IVK, listopad 2018

Boj proti dezinformacím, Neviditelný pes, 4. 5. 2018

ODS, vzpamatuj se!, Neviditelný pes, 13. 3. 2018

Tuskova Agenda lídrů – návrat do vyjetých kolejí, Pravý břeh, 2. 11. 2017

Naděje na reformu EU vyhasly, Neviditelný pes, 18. 9. 2017

Pokrokáři v talárech, Neviditelný pes, 3. 8. 2017

Zlostné dupnutí Komise na pozadí fiaska migračních kvót, Newsletter IVK plus / červen 2017

Tlak na centralizaci evropské ekonomiky pokračuje, Pravý břeh, 20. 6. 2017

Evropská komise chce „vidět dál“, Pravý břeh, 31. 5. 2017

Evropská unie v zajetí genderu, příspěvek na konferenci 11. 5. 2017

Římské prohlášení, Neviditelný pes, 28. 3. 2017

Bílá kniha o budoucnosti EU: Čtyři odstíny centralismu, Pravý břeh, 20. 3. 2017

Kniha Unie ve víru migrační krize, Institut Václava Klause, Praha 2016

Bruselský náhubek kritikům migrace, Pravý břeh, 29. 6. 2016

Evropský federalismus a migrační krize, Kontexty č. 3/2016

Tristní obraz bezpečnostní situace v „Evropě bez hranic“, Pravý břeh, 23. 5. 2016

Evropská migrační katastrofa je důsledkem Schengenu, EUportál, 30. 3. 2016

Subsidiarita znovu na scéně – tentokrát kvůli britskému referendu, Pravý břeh, 10. 3. 2016

Cameron chce opít Brity rohlíkem, Pravý břeh, 2. 3. 2016

Polsko na bruselském pranýři, Pravý břeh, 16. 1. 2016

ČR změnila pozici ke kvótám pro zastoupení žen. Naštěstí ani tak neprošly. Pravý břeh, 12. 12. 2015

Brusel chce přinést „dávku zdravého rozumu“ do sociální politiky, Pravý břeh, 13. 10. 2015

Subsidiarita je nám proti kvótám platná jako mrtvému zimník, Pravý břeh, 26. 9. 2015

Vystřízlivění ze snu o Evropě bez hranic, Pravý břeh, 16. 9. 2015

Sborník Pět let řecké krize, Institut Václava Klause, Praha 2015 – spoluautor

Nápravník zažitých nepravd, Pravý břeh, 8. 6. 2015

Tolik pravdy a lásky, až to bolí, Pravý břeh, 17. 3. 2015

Recenze - Petr Fiala: Na konci bezstarostnosti, Newsletter IVK, únor 2015

Soudnímu dvoru EU se nechce do štrasburského chomoutu, Pravý břeh, 16. 1. 2015

„Rule of law“, nebo „rule of Brussels“?, Revue Politika č. 10/2014

Nepodceňujme portfolio justice v Evropské komisi, Revue Politika č. 9/2014

Ke knize Unie blízká i vzdálená, Revue Politika č. 5/2014

Kniha Unie blízká i vzdálená, Institut Václava Klause, Praha 2014

Sociální inženýrství pod taktovkou Bruselu, Newsletter IVK, prosinec 2013

Žlutá karta pro europrokurátora, Revue Politika č. 11/2013

Europrokurátor přichází, Právo & Byznys č. 10/2013

Jsme papežštější než papež?, Revue Politika č. 9/2013

Sociální politika EU – tragikomedie na pokračování, Revue Politika č. 7/2013

Štrasburské vytí na měsíc, Revue Politika č. 5/2013

Evropa Miloše Zemana, Revue Politika č. 4/2013

Velezrada, nebo vyřizování účtů?, Právo & Byznys č. 3/2013

Vnitřní trh EU: Jaký je po dvaceti letech?, Právo & Byznys č. 2/2013

Jak k nám promlouvá EU? , Revue Politika č. 2/2013

Naše unijní životy, Lidové noviny, 2.2.2013

Pro zavedení kvót na ženy nemá Unie pravomoc, Revue Politika č. 1/2013

Genderově vyvážená nehoráznost, Právo & Byznys č. 1/2013

Dvacet let vnitřního trhu EU, Newsletter CEPu, listopad 2012

Když se řekne politická unie…, Revue Politika č. 11/2012

„La Pasionaria“ digitálního věku, Revue Politika č. 9/2012

O letním čase se rozhoduje v Bruselu. A ani to nevíme, Revue Politika č. 6/2012

Evropská občanská iniciativa? Jen prázdná bublina, Právo & Byznys č. 4/2012

Myšlenkový svět Václava Havla, Revue Politika č. 4/2012

Parlament EU - hra na demokracii, Právo & Byznys č. 3/2012

První poznámky k smlouvě o rozpočtové unii, Revue Politika č. 2/2012

Krize eura je krizí centralismu, Právo & Byznys č. 1/2012

Bude mít EU jednotný občanský zákoník? (2. díl) , Revue Politika č. 11/2011

Bouřlivé pozdní léto evropských centralistů, Revue Politika č. 9/2011

Unijní regulace je všude, kam se podíváte. Od výtahu po minerálku, EUportál, 31.5.2011

Je euro babylonská věž evropské integrace? , Revue Politika č. 5/2011

EU má centralizaci vepsanou do vínku, Sborník CEPu č. 90/2011

Rok po Lisabonu další změna smluv, Revue Politika č. 3/2011

Budoucnost Evropy: návrat k osvědčenému, nebo zánik, Revue Politika č. 2/2011

Bruselské kladivo na kuřáky, Revue Politika č. 11/2010

Bude mít EU jednotný občanský zákoník?, Revue Politika č. 10/2010

Historie v ohrožení, Revue Politika č. 9/2010

Euro v úzkých, Revue Politika č. 6/2010

Dvanáct „moudrých“ předložilo svoji vizi budoucnosti EU, Revue Politika č. 5/2010

Znásilňování jazyka ve jménu ideologie, Rodina a škola č. 4/2010

Výhody a rizika vícerychlostní integrace, Revue Politika č. 4/2010

„Evropa 2020“ – nová Lisabonská strategie na obzoru, Revue Politika č. 4/2010

Trojští koně z bruselské stáje, Revue Politika č. 2/2010

Kam dál po Lisabonu?, Revue Politika č. 1/2010

Nová pětiletka EU pro oblast vnitra a justice, Revue Politika č. 12/2009

Jaký je skutečný obsah a význam české výjimky z “Lisabonu“, Revue Politika č. 11/2009

Prezident na lisabonském rozcestí, Revue Politika č. 10/2009

Proč Ústavnímu soudu netleskám, Revue Politika č. 9/2009

Vzdušné záruky pro Irsko, Revue Politika č. 6/2009

Neostré hranice pravomocí ES/EU, Revue Politika č. 5/2009

Když ambice přesahují možnosti, Revue Politika č. 4/2009

Méně truchlivá budoucnost, Revue Politika č. 3/2009

Strana svobodných občanů – šance na opravdovou diskusi o EU, Revue Politika č. 2/2009

Jak vypadají neformální zasedání Rady EU, Revue Politika č. 1/2009

Lisabonská smlouva - socialismus na věčné časy, Newsletter CEPu, prosinec 2008

Lisabonská smlouva a radar, Revue Politika č. 11/2008

Lisabonská smlouva - cesta k evropskému státu, Parlamentní zpravodaj č. 11/2008

Projev Thatcherové, který vstoupil do dějin, MF Dnes, 20.9.2008

Deset nejtěžších hříchů Lisabonské smlouvy, EUportál, 29.5.2008

Úloha práva v Evropské integraci, Revue Politika č. 4/2008

Odvrácená tvář Schengenu, Agora, prosinec 2007

Princip subsidiarity 15 let od podpisu Maastrichtské smlouvy, Revue Politika č. 10/2007

Daňová harmonizace versus svoboda a demokracie, Revue Politika č. 3/2007

„Genderová korektnost“ zakyslých žab, EUportál, 3.11.2006

Demokratický deficit EU: mýty a skutečnost, Revue Politika č. 2/2006

AŽ DOZRAJÍ KDOULE  Román na pokračování

Kapitola 1

Kapitola 2

Kapitola 3

Kapitola 4

Kapitola 5

SOUTĚŽE, OCENĚNÍ:

2014 - Václav Klaus označil ve své knize Chtěli jsme víc než supermarkety knihu Unie blízká i vzdálená jako „téměř kanonický výklad“ problematiky centralismu v EU

2011 - v knize Václava Klause Evropská integrace bez iluzí zmíněn jako „naprostá výjimka kriticky uvažujícího právníka“

2009 - 3. místo v soutěži Ius et Societas (II. ročník), Právnická fakulta MU a Vzdělávací nadace Jana Husa

2007 - člen týmu Právnické fakulty UK v soutěži Central and Eastern European Moot Court Competition

2006 - 3. místo na Studentské vědecké konferenci v Mezinárodním právu veřejném (VII. ročník), PF UK

2005 - 1. místo v soutěži Přemýšlejme o Evropě (III. ročník), Nadace rozvoje občanské společnosti

2005 - člen týmu Právnické fakulty UK v soutěži The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition

MÉDIA:

Rozhovor pro Aby bylo jasno (14. 4. 2022)

Rozhovor Orbán versus ODS, srovnává právník Břicháček. Skutečná konzervativní osobnost si cestu k voličům najde vždycky (Parlamentní listy, 12. 4. 2022)

Rozhovor Blázni v čele EU, úplně odtržení od reality. Oni fakt věří, že nás zachrání regulace a větrník... Právník Břicháček bilancuje smutný konec éry svobody (Parlamentní listy, 9. 4. 2021)

Rozhovor Protrhly se zábrany. Black Lives Matter, divné volby a média proti Trumpovi. Právník Břicháček o nových USA (Parlamentní listy, 23. 1. 2021)

Rozhovor „Převálcují nás, rozpustíme se. Rozjetý vlak EU.” Právník a spisovatel o dnešku, mladých a budoucnosti (Parlamentní listy, 9. 6. 2020)

Rozhovor Má boj proti dezinformacím sloužit k povýšení jedněch názorů za jediné správné a pravdivé, a k potlačování druhých? (Parlamentní listy, 12. 7. 2019)

Právník: Na Západě stačí dát do souvislosti migraci a terorismus a máte cenzory na krku (Sputnik, 1. 6. 2018)

Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – 21.díl. Unie blízká i vzdálená (Parlamentní listy, 22. 4. 2018)

Rozhovor Zrůdný akt bezpráví z Bruselu, kterému je třeba aktivně se postavit takto na odpor. Odborník hovoří o tom, co dalšího na nás EU ve věci imigrace chystá (Parlamentní listy, 19. 7. 2017)

Rozhovor EU postupuje v duchu hesla „uprchlíci vítáni“ a líčí je jen pozitivně. Cena, kterou zaplatíme, je nesmírně vysoká (Parlamentní listy, 30. 6. 2017)

Hostem v pořadu Pražská kavárna (TV Praha, 2. 1. 2017)

Rozhovor v rámci rozhlasové reportáže Esperanto znají lidé po celém světě (Český rozhlas Radiožurnál, 11. 12. 2015)

Hlavním hostem rozhlasového pořadu Radiofórum k tématu esperanta (Český rozhlas Plus, 19. 12. 2014) 

Rozhovor Tomáš Břicháček: Kde tečou eura proudem, bude vždy kvést kriminalita (Česká justice, 22. 6. 2014)

Kniha Unie blízká i vzdálená v pořadu Politická literatura (Český rozhlas Plus, 2. 6. 2014) 

Rozhovor Tomáš Břicháček: V Evropské unii zažíváme centralizační Černobyl (Česká justice, 31. 5. 2014)

 

ODBORNÉ TEXTY

PUBLICISTIKA

TWITTER

PŘEDNÁŠKY

BELETRIE

SHORTS

GLOSY

SOUTĚŽE, OCENĚNÍ

MÉDIA

HUDBA 30. A 40. LET

ESPERANTO

RODOPIS

KONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  JUDr. PhDr. Tomáš Břicháček, Ph.D.  Praha / Nový Knín, 25. 1. 2023