Pražský klub České esperantské mládeže

Praga klubo de Cxehxa Esperanto-Junularo

Kontakt/o: pragoesp@seznam.cz

Stránky hostují na portálu CS Retro Music

  Letmý úvod do mluvnice
 

>>> hlavní stránka * ĉefpaĝo

 
     
 

Všechna podstatná jména mají v singuláru koncovku -o, přídavná jména –a, příslovce od přídavných jmen odvozená –e. Infinitivy sloves končí na -i. Množné číslo u podstatných a přídavných jmen se utvoří připojením –j za koncovku –o resp. –a. Pády se vyjadřují předložkami, tvar slova se nemění, pouze tvar 4. pádu se tvoří připojením koncovky –n. 

Řekne-li se tedy přítel amiko, přátelský  je amika, přátelsky amike, přátelit se amiki.

 

Slovesa se časují zcela pravidelně, a to tak, že infitivní -i nahradíme pro minulý čas příponou -is, pro přítomný -as, a pro budoucí -os. Jednotlivé osoby vyjádříme zájmeny před slovesným tvarem. Ukažme si to na příkladu slovesa paroli (= mluvit). 

 

mi

parolis

minulý čas

 

parolas

přítomný čas

 

parolos

budoucí čas

 

 

vi

ty, vy

li, ŝi, ĝi

on, ona, ono

ni

my

ili

oni

 

Slovotvorba je v Esperantu velmi jednoduchá a logická díky tomu, že od výchozího slova můžeme odvodit bezpočet dalších pomocí předpon a přípon. Např. předpona mal- značí pravý opak, malamiko je tedy nepřítel, přechylování zase probíhá záměnou koncového –o za –ino; patro=otec, patrino=matka, …

Slovní zásoba je odvozena především z latiny, moderních románských jazyků (hlavně francouzštiny) a jazyků germánských (hlavně němčiny a angličtiny), ale najdou se v ní prvky i z jiných jazyků.  

 

Tolik stručný úvod. Pokud Vás zajímá víc, neváhejte a nahlédněte do naší internetové učebnice.  

 

 
     
  CS Retro Music 2010